Leerlingenraad

De leerlingenraad 

 

De leerlingenraad van freinetschool Delft is een vergadering van leerlingen die ongeveer een keer in de zes weken op een vast tijdstip en steeds in dezelfde ruimte bijeenkomt. 

 

Aan het begin van elk schooljaar wordt een nieuwe leerlingenraad geïnstalleerd. Alle groepen 5 t/m 8 worden door één kind in de raad vertegenwoordigd, verkozen door hun klasgenoten. De keus wordt met de leerkracht in overleg met de leerlingen voorbereid. De vertegenwoordigers in de leerlingenraad zijn ook gekoppeld aan een groep 1 t/m 4, om daar de input op te halen. De leerlingenraad heeft het hele jaar een vaste begeleider (de freinetcoördinator). De directeur woont ook alle vergaderingen bij en als de agenda daarom vraagt, woont een leerkracht, een lid van de medezeggenschapsraad of een andere betrokkene van de school de vergadering bij. 

 

De agenda varieert van het gebruik van de algemene ruimtes tot de openbare speelruimte, het gebruik van de klassenkas en de aanschaf van nieuw meubilair, van weeksluiting tot bewegend leren, van schooltijden tot tussenschoolse opvang. Behalve door de leerlingenraad zelf, bepaald door onderwerpen uit de groepen, komen er bespreekpunten vanuit de directie, uit het team en de medezeggenschapsraad. 

 

De inbreng wordt in een groep voorbereid en hun vertegenwoordiger in de leerlingenraad brengt dit dan tijdens de vergadering in. De notulen worden direct digitaal verwerkt en teruggekoppeld naar de groepen. Ze worden in de eerstvolgende klassenvergadering besproken. Uit besluiten volgt altijd actie, onder andere van de leerlingen zelf. 

 

Reglement leerlingenraad Freinetschool Delft 

  1. Betekenis van het reglement 

In het reglement van de leerlingenraad staat wat jullie mogen/kunnen doen. Ook staat erin aan welke afspraken we ons moeten houden. 

  1. Leerlingenraad 

De leerlingenraad van de Freinetschool Delft wordt gekozen door de leerlingen van de groepen 5 t/m 8. Van belang is dat alle groepen in de leerlingenraad zijn vertegenwoordigd.

  1. De verkiezingen voor de leerlingenraad 

Iedere groep kiest een leerling voor de leerlingenraad. Elke leerling uit de groep kan zich kandidaat stellen. Dat doe je onder begeleiding van een speech. Het kiezen gebeurt op een democratische manier onder begeleiding van de leerkracht. 

  1. De zittingsduur van de leerlingenraad 

De leden van de leerlingenraad worden voor 1 schooljaar gekozen. Hierna treden ze af, maar ze kunnen herkozen worden. Een leerling kan maximaal 2 jaar in de leerlingenraad zitten. 

  1. Samenstelling van de leerlingenraad 

De leerlingenraad bestaat uit leerlingen uit de groepen 5 t/m 8. Een directielid is aanwezig bij de vergadering. Hij/zij heeft een adviserende/begeleidende taak. 

  1. Vergaderingen van de leerlingenraad 

De leden kiezen in de eerste vergadering van het schooljaar een voorzitter en een notulist/secretaris. De voorzitter leidt de vergadering en geeft duidelijk aan wanneer iets is afgesproken. 

De notulist maakt een agenda. De notulist maakt een verslag van de vergadering en laat deze ter controle aan de begeleider zien. 

  1. De rechten van de leerlingenraad 

Leden van de leerlingenraad krijgen voor en na de vergadering van de groepsleerkracht in de groep de tijd om onderwerpen in te brengen of na te bespreken. De leerlingenraad mag voorstellen doen of mening geven aan het team, de MR, de directie, of de ouders. Deze dienen op hun beurt de leerlingenraad op de hoogte te houden. 

  1. De plichten van leerlingenraad 

De leerlingenraad dient ervoor te zorgen dat de leerling, de ouders en het team op de hoogte worden gesteld van alles wat door de raad wordt gedaan en afgesproken.